• 01 maart 1991
    Linkse discussie

Redactioneel

JoopFinland

'Zonder het vrije botsen der meningen sterft het politieke leven af' (vrij naar Rosa Luxemburg)

Een jaar lang is er door een groep mensen gewerkt aan het opzetten van een nieuw radikaal-links maandblad. Het nulnummer van Konfrontatie dat je nu in handen hebt is het resultaat van dit werk. In het nu volgende stuk zullen we je uitleggen, waarom we aan dit initiatief zijn begonnen en wat we ons bij het maandblad voorstellen.

Dit nulnummer wordt op beperkte schaal verspreid onder groepen en mensen, waarvan wij verwachten dat zij in het projekt geinteresseerd zijn en er het politieke belang van inzien. De inhoud van dit nummer laat zien wat voor blad wij de komende jaren willen maken; zowel wat betreft de thema's die we van belang vinden, de diskussies die gevoerd (moeten) worden als de manier van schrijven. Het nulnummer kan natuurlijk nooit volledig zijn. Zelfs nu we het al dikker hebben gemaakt dan het maandblad uiteindelijk wordt, hebben we moeten selekteren. Het gehele skala aan onderwerpen en diskussies die wij belangrijk vinden laat zich pas in de loop van de tijd ontvouwen.

We hopen dat dit nulnummer de aanleiding zal zijn voor veel groepen en mensen om ofwel praktisch mee te gaan werken, of om een steunabonnement te nemen. Hoe we dit voor ons zien leggen we verderop in dit artikel uit.

'Wij' zijn mensen die zich 'radikaal-links' of ook wel gewoon 'links' noemen, en die in diverse groepen 'werken aan', 'streven naar' of 'strijden voor' -opnieuw afhankelijk van het jargon dat we bezigen- een meer rechtvaardige en minder destruktieve maatschappij, vrij van onderdrukking en uitbuiting op basis van ongelijke bezitsverhoudingen, machtsongelijkheid, racisme, seksisme, etc. Voor een mooiere, meer leefbare wereld. 'Wij' zijn ervan overtuigd dat daarvoor fundamentele veranderingen nodig zijn. 

Onderstaand stuk (Het waarom van deze krant)  is het resultaat van de onderlinge diskussies  die we de afgelopen maanden met elkaar hebben gevoerd. Tijdens die diskussies kwamen we vaak uit op verschillen in analyse, inschatting en toekomstperspektieven. Daarbij hebben we steeds voor ogen gehouden dat die -en andere- diskussies nu juist in het blad zelf moeten worden gevoerd, en niet al van tevoren tot inperking of uitsluiting mochten leiden. Daarmee zou immers precies de opzet van het blad -breed en open- zijn gesneuveld. De tekst is dan ook geen staaltje van scherpslijperij, of een afgewerkt en eenduidig verhaal. Het blad zelf is niet meer dan een middel, waarmee we hopen dat in de toekomst wel nieuwe en duidelijker perspektieven voor Links tot stand komen. 

23 maart: diskussiedag

Op zaterdag 23 maart organiseren we een diskussiedag over de toekomst van radikaal-links, over de mogelijkheden en de noodzaak van samenwerking en een algemene diskussie over de politieke doelen van Links. Groepen die wij uitgenodigd hebben krijgen het programma van deze diskussiedag apart toegestuurd. Belangstellenden die ook willen komen kunnen het programma aanvragen bij het sekretariaat.

Het definitieve besluit tot oprichting zal na en naar aanleiding van deze diskussiedag genomen worden op een aparte oprichtingsvergadering.

Om een groot en professioneel blad te maken, dat beantwoordt aan de doelstellingen zoals hierboven verwoord, hebben we de hulp en medewerking van vele mensen en groepen nodig. De huidige voorbereidingsgroep heeft er hard aan getrokken, het laatste zetje zal door anderen moeten worden gegeven.

De nu volgende bladzijden laten zien wat we nu precies willen gaan maken. We hopen op positieve reakties.

de voorbereidingsgroep