Skip to main content
  • 18 september 2021

Een ‘naïeve’ Nederlander reageert op France-Pays Bas

Pietje Rebel

Bender heeft ons getrakteerd op een fraai betoog omtrent de Passe Sanitair; het onlangs ingevoerde Franse strijdwapen tegen het coronamonster. Zijn aanvankelijk lieflijk kabbelende betoog tegen deze Passe Sanitair, verandert allengs in een woeste tirade tegen al die naïeve en goedgelovige Nederlanders die geen oog zouden hebben voor de ware onderliggende politieke motieven. Dit kan natuurlijk niet onweersproken blijven en daarom is deze ‘naïeve’ Nederlander in de pen gekropen.

Bender voert twee hoofdargumenten aan die door de Franse anti-vaxers worden gebezigd. Het eerste argument bevindt zich op het medisch/wetenschappelijk terrein en komt kort gezegd hierop neer, dat het vaccin in een dusdanig korte tijd is ontwikkeld dat het onmogelijk is om voldoende zicht te hebben op de langetermijneffecten. Hij voegt eraan toe dat de pro-vaxers te weinig oog hebben voor de geldstromen van de farmaceutische industrie en behept zijn met een naïef vertrouwen in de wetenschap. Het tweede argument is een politiek argument met als kern de lichamelijke onaantastbaarheid. De Passe Sanitair schuurt dicht langs vaccinatiedwang en is dus daarmee in strijd.

Wat betreft het eerste hoofdargument van Bender; daar is geen speld tussen te krijgen. Het vaccin is inderdaad in ijltempo ontwikkeld en de langetermijneffecten zijn niet geheel te voorspellen. Bender ziet echter over het hoofd dat de uitkomst van niet-vaccineren wel gewis is; het overgrote merendeel van de coronapatiënten in de ziekenhuizen en de IC’s is namelijk niet gevaccineerd. Daarbij komt dat de maatschappij bij niet/onvoldoende vaccineren voor lange tijd ontregeld zal blijven. Daarom kiest deze ‘goedgelovige’ Nederlander voor de zekerheid (niet ernstig ziek worden en een open maatschappij) en neemt hij het kleine risico op eventuele langetermijneffecten op de koop toe.

Is dit dan naïef vertrouwen op de wetenschap? Daarop past een volmondig ‘nee’ als antwoord. Naïef: nee, bescheiden: ja. Maar ik zou Bender op deze plek een wedervraag willen stellen: stelt Bender een naïef vertrouwen in de pseudowetenschap? Tja, en wat die geldstromen betreft; dat is helaas niets nieuws en is dus niet uniek aan het coronavaccin gelinkt. Het is een veel groter en meer omvattend probleem dan alleen het vaccin.

Bij het tweede argument raakt Bender in vervoering en verliest zijn betoog aan logica. Passie en verontwaardiging lijken Benders geest te benevelen. Hopelijk tijdelijk. Ik zal proberen om de kern van zijn betoog samen te vatten; zowaar geen gemakkelijke klus. Wat ik van Bender begrijp, is dat de Passe Sanitair een opstap is naar een controlemaatschappij waarbij hij China als voorbeeld neemt. Hierna wordt zijn betoog echt warrig en bestaat het voornamelijk uit vuurwerk en spektakel. Er is nog maar weinig inhoud te ontdekken en de (vergezochte) beweringen worden niet onderbouwd.

Laten we het, om te beginnen, over die controlemaatschappij hebben…Bender, welke revolutionaire volksmassa’s in Europa moesten ook alweer onder controle worden gebracht??? Het hele coronagebeuren heeft juist een onrust-brengend effect en zet uitgerekend grote groepen burgers op tegen hun eigen overheden. Zowaar een slechte strategie van diegenen die een controlemaatschappij nastreven.

Maar Bender, ik schrik er toch wel van…alsjeblieft… met deze denktrant begeef je je op het pad van de complotdenkers. Volgens hen is het coronavaccin ontwikkeld om de wereldbevolking te decimeren (overbevolking) en de burgers te controleren (dmv een ingenieuze chip waarmee alle mensen op de wereld gevolgd en bestuurd kunnen worden). De bedenkers van dit plan zouden zitting hebben in een schimmige en geheime wereldmacht. Sommige complotdenkers zijn ervan overtuigd dat deze wereldleiders satanisten zijn die het bloed van kinderen drinken en zich te buiten gaan aan pedofiele sexfeesten.

Het is duidelijk dat Bender ernstig ge-desinformeerd is geraakt. Het enige excuus wat voor hem kan gelden, is dat hij woonachtig is in één van die Europese landen waar het vertrouwen in de overheid gering is en waar de bevattelijkheid voor “alternatieve waarheden” groot is. Maar je zou meer inzicht van hem verwachten. Volgens Bender zijn Franse dwarsliggers niet irrationeel, maar in zijn eigen betoog bewijst hij zelf het tegendeel. Immers de politieke argumentatie rust zwaar op complottheorieën die in hoge mate irrationeel zijn.

Maar hoe zit het dan echt met dat vaccineren? De logische en niet-naïeve waarheid is als volgt. Het coronavirus bestaat (dat wordt door veel anti’s ontkend), al dan niet ontsnapt uit een Chinees lab. Het virus is dodelijk en zonder maatregelen liggen de ziekenhuizen vol (wordt door anti’s ontkend). Er zijn, in een ultra korte tijd, werkende vaccins ontwikkeld (zonder zendertjes om ons te besturen). De vraag is terecht of er een langetermijneffect te verwachten is. Afgezet tegen de zekerheid van een ontregelde maatschappij en kans op ernstige ziekte zonder vaccin, is het kiezen voor het (kleine) risico van vaccinatie (mogelijke langetermijneffecten) een volstrekt logische en zeker geen naïeve keuze.

Bender heeft het in zijn betoog over de (wereld-)politieke aspecten (welke dat zijn, vergeet hij te vermelden) van corona, waar ik graag op zou willen aanhaken. Het vermoeden bestaat dat die wereldpolitieke aspecten inderdaad aanwezig zijn. Het is geen geheim dat de grootmachten Rusland en China onafhankelijk van elkaar bezig zijn met destabiliserende activiteiten in de Westerse wereld. Een destabiel Westen begunstigt het uitbreiden van hun politieke, economische en geografische macht. Het is daarom niet ondenkbaar dat het voeden van de Westerse bevolking met desinformatie omtrent corona en het financieel ondersteunen van anti-vaccinatiecampagnes van burgerinitiatieven tot hun wapenuitrusting behoort. Het wachten is op de onderzoeks-journalistieke speurneuzen om deze lijnen bloot te leggen.

Bender voelt veel sympathie voor de Franse anti-vaxers, alleen op grond van hun anti-establishment-houding. Ik voel me hier niet bij thuis. De anti’s zijn in bijna alles het tegendeel van waar ik voor sta. De anti’s zijn arrogant (ze gedragen zich als zelfbenoemde experts) en zijn vooral bezig met hun eigen ik (ze hebben het steeds over: mijn vrijheid). Ze zijn totaal niet begaan met al die mensen (en vaak hun gezinnen) die door onderliggend lijden of andere oorzaken al tijden gedwongen zijn te leven als een kluizenaar. Ze zijn niet geraakt door het uitgeputte ic-personeel. Het wij-denken is bij hen ver te zoeken. Zij zijn, naar mijn idee, het resultaat van het decennia lange beleid waarin het ik (het negatieve aspect van zelfontplooiing) op de voorgrond staat. Eigenbelang eerst. Volgens hun eigen zeggen zouden ze als gevolg van de coronamaatregelen gedegradeerd worden tot tweederangs burgers, terwijl ze niet zien dat ze zelf het overgrote deel van de samenleving in gijzeling willen houden.

Tot slot wil ik mezelf een spiegel voorhouden en ingaan op wat Bender aanmerkt als hedendaagse revolutionaire tendensen (gele hesjes, anti-vaxers). Ik ben van de oude stempel en zie misschien niet meer helder wat die hedendaagse revolutionaire tendensen zijn. Ik zie wel dat er in het Westen steeds meer geladenheid groeit met meer woede en frustratie. Daarbij zie ik een toegenomen geweldbereidheid (aanslagen op zendmasten, de avondklokrellen, de gele hesjes, aanslagen op priklocaties, bestorming van het Capitool, …). Al deze tegendraadse bewegingen liggen echter niet in mijn politieke belevingswereld. Ik ben bang dat te grote delen van de bevolking weer vatbaar beginnen te worden voor bizarre ideeën (complottheorieën) en we weten allemaal waar dit soort zaken zo’n 80 jaar geleden toe geleid heeft. Bender deelt deze angst blijkbaar niet en ziet zelfs hoopgevende revolutionaire tendensen. Wellicht zie ik het verkeerd (oude rot) en heeft Bender het bij het rechte eind. Ik hoop het van harte.

Liefhebbende vriend en kameraad,

Pietje Rebel